Exempel på Brukaravtal

BRUKARAVTAL

Fastighets- Namn ____________________________Personnr _______

ägare:       Adress: _________________________________________

Brukare:     Namn ____________________________Personnr_______

                  Adress: _____________________________________

Område:    
Markområde _________ om c:a ______ ha av fastigheten ____
Området har markerats på bifogad karta.

Ändamål:
Brukaren skall nyttja områdena för jordbruksändamål.

Avtalstid:
Avtalstiden utgör ____år räknat från ___________ och förlängs sedan med fem år åt gången om inte uppsägning sker minst ______ år före avtalstidens utgång.

Meddelandeskyldighet:
Vid fastighetsöverlåtelse skall upplysning lämnas till ny fastighetsägare
om avtalet.

Förbud mot upplåtelse i andra hand:
Brukaren får inte överlämna brukandet till någon annan brukare eller sätta
i upp egen byggnad på områdena utan att fastighetsägaren gett skriftligt
tillstånd.

Förbud mot överlåtelse:
Brukaren får inte utan fastighetsägarens skriftliga samtycke
överlåta avtalet eller annars sätta annan i sitt ställe.

Jakt och fiske:
Brukaren får inte utöva jakträtten på områdena.

Områdets skick:
Områdena tillträds i det skick de befinns på tillträdesdagen. Brukaren
äger rätt att kantröja och underhålla befintliga diken. Vid avtalets utgång avlägsnar brukaren sitt utplacerade material som t ex stängsel mm om ej annat avtalats.

Vårdnads- och underhållsskyldighet:
Brukaren skall vårda och underhålla områdena.

Ledningsdragning:
Brukaren medger att fastighetsägaren, eller annan som har dennes
tillstånd, får dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över områdena om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för brukaren. Brukaren är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas. Marken skall återställas i ursprungligt skick efter ledningsdragning-en. Om intrånget medför skada på av brukaren tillhandahållet material, äger denne rätt till ersättning för de faktiskt uppkomna skadorna.

Återtagande:
Fastighetsägaren har rätt att återta områdena eller del där av före avtalsti-dens utgång, om områdena eller del därav skall användas för annat ändamål än jordbruk.
Fastighetsägaren skall underrätta brukaren senast ett år före återtagandet.

Kontraktsexemplar:
Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka fastighetsägaren och
brukaren tagit var sitt.


Kontaktperson:

För brukaren ___________________________________________

För fastighetsägaren: _____________________________________


Rättvik       /         -2019_____________________________________________
Fastighetsägare_____________________________________________
Brukare