AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE

Fastighetsägare:

Namn _________________________________ Personnr ______________

Adress: ______________________________________________________

Arrendator:

Namn __________________________________Personnr ______________

Adress: ______________________________________________________

Arrendeställe: Del av markområde om c:a _______ ha av fastigheten______________. Arrendestället har markerats på bifogad karta.

Ändamål: Arrendatorn skall nyttja området för jordbruksändamål.

Arrendetid: Arrendetiden utgör ____ år räknat från tillträdesdagen __________ och
förlängs sedan med fem år åt gången om inte uppsägning sker minst
____ år före arrendetidens utgång.

Arrendeavgift: Arrendeavgiften är ______ kronor för varje arrendeår. Avgiften skall betalas i förskott.

Stödrätter Vid tillträdet befintliga stödrätter är jordägarens egendom. Stödrätterna får nyttjas av arrendatorn under arrendetiden. Utfallande EU-ersättningar skall tillfalla arrendatorn under arrendetiden. Vid arrendets upphörande skall stödrätterna återgå till jordägaren utan ersättning. Fleråriga EU-stöd sökes av arrendatorn och tillfaller denne.

Meddelande Vid fastighetsöverlåtelse skall upplysning lämnas till ny fastighetsägare
skyldighet: om arrendet.

Förbud mot Arrendatorn får inte överlämna brukandet till någon annan brukare eller sätta
upplåtelse i upp egen byggnad på områdena utan att fastighetsägaren gett skriftligt
andra hand: tillstånd.

Förbud mot Arrendatorn får inte utan fastighetsägarens skriftliga samtycke
överlåtelse: överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe.


Jakt och fiske: Arrendatorn får inte utöva jakträtten på arrendestället.


Arrendeställets Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen.
skick: Arrendatorn ersätter ägaren för den växtlighet som finns på området och som behöver avverkas.
Arrendatorn äger rätt att utföra täckdikning om det behövs och att iordningställa mark för odling där det är lämpligt samt att uppsätta stängsel till betande djur. Arrendatorn äger rätt att vid behov uppföra vindskydd åt djuren.

Vårdnads- och Arrendatorn skall vårda och underhålla arrendestället.
underhålls-
skyldighet:

Lednings- Arrendatorn medger att fastighetsägaren, eller annan som har dennes
dragning: tillstånd, får dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över områdena om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyl-dig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna an-läggs och nyttjas. Marken skall återställas i ursprungligt skick efter led-ningsdragningen. Om intrånget medför skada på av arrendatorn tillhandahål-let material, äger denne rätt till ersättning för de faktiskt uppkomna skador-na.

Återtagande: Jordägaren har rätt att återta arrendestället eller del där av före arrendetidens
utgång, om arrendestället eller del därav skall användas för annat ändamål än jordbruk och skogsbruk
Jordägaren skall underrätta arrendatorn senast ett år före återtagandet.

Skiljedom: Tvister i anledning av detta arrendeförhållande skall avgöras av skiljemän enligt lag om skiljemän i den utsträckning som 8 kap. 28 § jordabalken medger. Länets arrendenämnd skall vara skiljenämnd.

Hänvisning till I övrigt gäller vad 7, 8 och 9 kap. jordabalken eller annars i lag stadgas om
Jordabalken: jordbruksarrende.

Kontrakts- Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka fastighetsägaren och
exemplar: arrendatorn tagit var sitt.

Kontaktperson: För arrendatorn: _______________________________________________

För fastighetsägaren:____________________________________________


Rättvik         /         -2019


_________________________________________________
Fastighetsägare


__________________________________________________
Arrendator