Området i Södra Rättvik, som kallas för Sörbygge, präglades förr av ett småskaligt och variationsrikt odlingslandskap som formats av tidigare generationers lantbrukare. Sörbygge består av 10 byar, där det för 80 år sedan fanns jordbrukare i varje by, sammanlagt ca 50 st, som brukade markerna och släppte sina djur på bete. Det resulterade i ett öppet landskap och vackra vyer i området med utsikt över Siljan som också klassats som riksintresse.

Det vackra landskapet lockade till sig turister redan på 1800-talet och turismen är än i dag en av de viktigaste näringsgrenarna för Rättvik. Landskapet i Sörbygge-byarna erbjuder attraktiva boendemiljöer och lockar till sig nya fastboende, vilket är en förutsättning för en levande landsbygd och en positiv utveckling av området. Ett öppet landskap är en viktigt faktor för bygdens attraktionskraft för såväl fastboende som besökare.

Stora delar av tidigare hävdad mark har vuxit igen och förbuskats och utan tillräckligt med betande djur i området accelererar igenväxningen i en rasande fart. Åkermarkens struktur lämpar sig inte heller särskilt väl för spannmålsodling.

Byarna är starkt ägosplittrade. Skiften på 10 x 150 meter är vanliga i området. Det är omöjligt för en enskild lantbrukare att driva ett rationellt jordbruk av någon storlek på grund av svårigheterna att kunna förvärva nödvändiga marker eller ens kunna arrendera marker med så många ägare. Det är givetvis en av anledningarna till att djurhållningen har minskat.

Det öppna landskapet hotas! Markerna växer igen!

Sörbygge Betesförening för öppna landskap bildades 1999. Föreningen är en ideell förening med syftet att återskapa och bevara det öppna landskapet i de södra byarna i Rättvik genom att skapa förutsättningar för ett ökat antal betande djur i området. Målet är ett ökat öppet landskap med hävdad mark och fler betande djur.

Föreningen kontaktar markägare för att efterhöra deras vilja att upplåta mark för bete. Tillsammans med bybor och markägare iordningsställs beteshagar, djurhållare kontaktas och föreningen planerar för kommande betessäsonger.

Dessutom arrangerar Betesföreningen medlems- och informationsmöten för att öka kunskapen om sambandet mellan djurhållning och bevarandet av natur- och kulturlandskapet.